Obchodné podmienky

 

Uzavretie kúpnej zmluvy

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou Monika Surovcová - QUE STYLE, so sídlom , Bratislava, IČO: , (ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu questyle.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
- identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo),
- špecifikácia objednaného tovaru (t.j. názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),
- cena a spôsob platby za tovar,

- spôsob doručenia tovaru,
- miesto dodania tovaru.
Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

Odoslaním objednávky kupujúci uzaviera kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.

Storno objednávky / odstúpenie kupujúceho od zmluvy

Kupujúci má právo stornovať objednávku, ak produkty neboli ešte predávajúcim odoslané. Objednávku je možné stornovať zaslaním emailu na adresu: . Ak už bola medzitým objednávka zaplatená, peniaze predávajúci vráti kupujúcemu do štrnástich (14) kalendárnych dní na účet, z ktorého bolo za tovar zaplatenév (resp. na ten účet, na ktorý kupujúci požiada, aby mu boli peniaze vrátené)

 

Vrátenie objednávky

V zmysle § 12 ods.1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov je kupujúci oprávnený bez uvedenia

dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Spoločnosť Monika Surovcová-QUE STYLE však túto lehotu predlžuje na štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Kupujúci je povinný tovar vrátiť v originálnom nepoškodenom balení, s visačkami a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou-stačí kópia). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene (odporúča sa poslať list/balík ako poistenú zásielku, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy).

Adresa na vracanie zásielok je:

 

Adresa sídla:

Monika Surovcová - QUE STYLE

Humenské nám. 5

  Bratislava

 

Suma, ktorá bude kupujúcemu za tovar vrátená, nezahŕňa výšku poštovného.
Ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, použitý resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, je predávajúci oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu do štrnástich (14) kalendárnych dní po prijatí vráteného tovaru.

  

Dodacie a platobné podmienky

Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné.
Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru jedným z nasledovných spôsobov:

·   Platbou vopred prevodom / vkladom na účet - emailom obdrží kupujúci číslo bankového konta a variabilný symbol pre identifikáciu platby. Platbu je potrebné uskutočniť vopred (pred odoslaním tovaru) a to do štrnástich (14) kalendárnych dní od zaslania objednávky tovaru predávajúcemu. Tovar bude odoslaný po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.  Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s. (účtuje sa poštovné a balné 2EUR), alebo expresnou zásielkou službou (účtuje sa poštovné a balné 6EUR).

·   Dobierkou - platba v hotovosti pri prevzatí zásielky na Slovenskej pošte. Pri tomto spôsobe platby predávajúci účtuje kupujúcemu 1EURO za dobierku + poštovné a balné:

- v prípade dodania prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s. v hodnote 2EUR

- v prípade dodania prostredníctvom Expresnej zásielkovej služby 6EUR

 

Poštovné:

Cena poštovného a balného je pri doručení pomocou Slovenskej pošty 2EUR.

V prípade zaslania prostredníctvom Expresnej zásielkovej služby je cena poštovného a balného 6EUR.

Pri spôsobe platby na dobierku je príplatok 1EURO.


Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase. V prípade, že tovar na sklade je, predávajúci expeduje tovar zvyčajne do dvoch (2) pracovných dní od prijatia objednávky resp. od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny). V prípade, že tovar je v externom sklade, expeduje predávajúci tovar zvyčajne do siedmych (7) pracovných dní od prijatia objednávky resp. od pripísania sumy na účet. Avšak predávajúci negarantuje žiaden termín dodania.

Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade ak kupujúci nebude zastihnutý doručovateľom na adrese určenia, bude mu uložené do poštovej schránky oznámenie o tom, že si môže tovar vyzdvihnúť na pošte a to po dobu 18 kalendárnych dní odo dňa doručenia.

Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.
V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 6EUR. Táto sumu zahŕňa náklady predávajúceho na prípravu, expedíciu a doručenie zásielky kupujúcemu a kupujúci je povinný uhradiť túto sumu predávajúcemu a to do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa neprevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a následne behom úložnej doby ( 18 kalendárnych dní ) na pošte, bude tovar odoslaný naspäť na adresu predávajúceho. V prípade ak bude kupujúci požadovať opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.
Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.
 

Ďalšie zmluvné podmienky 

 

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho. V prípade, že kupujúci vopred uhradil platbu za tovar bezhotovostným platobným stykom, je predávajúci povinný do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia platby kupujúcemu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

 

Darček

Na darček sa nevzťahuje záruka, nakoľko z § 499, § 597 a § 619 OZ jednoznačne vyplýva, že zodpovednosť za vady veci prichádza do úvahy len pri odplatnom prevode veci (kúpe). Darovanie je úkonom bezodplatným, s nulovou cenou, a preto sa za prípadné vady daru nezodpovedá. Darca je v zmysle § 629 OZ povinný len upozorniť kupujúceho na vady daru, o ktorých vopred vie.

 

Darčekový poukaz

Darčekové poukazy sú v hodnote 5€, 10€, 20€, 30€, 50€ a 100€. Tieto poukazy môže kupujúci využiť len na nákup v internetovom obchode questyle.sk. Na jeden nákup je možné použiť len jeden poukaz. Darčekový poukaz nie je viazaný na meno a je prenosný. Každý darčekový poukaz obsahuje jedinenčný kód, ktorý je možné použiť len raz. Darčekový poukaz má platnosť 6 mesiacov (táto lehota začína plynúť odo dňa zakúpenia preukazu).

Z darčekových poukazov sa nevydáva! (t.j. ak si kupujúci objedná tovar, ktorý je v nižšej hodnote ako je hodnota poukazu, predávajúci nie je povinný kupujúcemu vrátiť rozdiel)

Zľava z nákupu bude uplatnená až po prijatí objednávky a následnom skontrolovaní kódu a platnosti poukazu. Následne bude táto zľava odrátaná vo faktúre.

 

 
Záručná doba, reklamácia

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci záruky, preukázať sa dokladom o kúpe. Reklamovanú zásielku musí kupujúci zaslať doporučene alebo ako poistený balík (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy) na adresu predávajúceho spolu so sprievodným listom, v ktorom kupujúci popíše závady výrobku. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.
Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu vráteného tovaru na účet kupujúceho a to do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad predávajúceho. Predávajúci môže previesť sumu reklamovaného tovaru aj poštovou poukážkou, ak sa tak dohodne s kupujúcim, avšak poplatok za túto službu si predávajúci účtuje 1EURO manipulačný poplatok.


Odstrániteľné poškodenie:

Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

 

Neodstrániteľné poškodenie:

Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.


Osobné údaje

Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

 

Ochrana osobných údajov

Vyhlasujeme, že sa pri spracovaní osobných údajov predajca Monika Surovcová - QUE STYLE, so sídlom: , Bratislava, riadi zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov. Zákazník má hocikedy právo požiadať o vyradenie svojich údajov z databázy, prípadne upraviť údaje o svojej osobe. Zákony a predpisy: zák. č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní;

zák. č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

Pri registrácii a samotnom nákupe sú pre vybavenie objednávky potrebné nasledujúce údaje kupujúceho:
meno, priezvisko
úplná adresa - potrebná pre správne doručenie zásielky
tel. číslo - slúži na prípadnú komunikáciu s kupujúcim
e-mailová adresa – je potrebná pre komunikáciu s kupujúcim, a na identifikáciu v systéme
obchodný názov, IČO, IČ DPH a bankové spojenie – ak kupujúci objednáva ako firma alebo živnostník

Všetky tieto údaje sú pre naše potreby poskytované jednorázovo a nie sú poskytované žiadnej tretej strane.  Výnimku tvoria len organizácie, s ktorými je naša spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Medzi takéto organizácie patria banky ( ide o poskytnutie vášho mena ).


Záverečné ustanovenia

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.
Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Tieto všeobecné obchodné podmienky  vstupujú do platnosti dňom ich uverejnenia na stránke questyle.sk

Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť znenie všeobecných zmluvný podmienok.

 

V Bratislave dňa 23.9.2010

AKCIE / ZĽAVY

Červené spoločenské šaty Deluxe
31865_0.jpg 39,90 €
29,90 € -25 %
Hnedý vlnený rolák veľ. S/M
4440-1.jpg 15,90 €
13,40 € -15 %
Červená károvaná košeľa s kapucňou
8541-1 A.jpg 23,50 €
16,95 € -30 %
Zelené tričko s lebkou
4080-1.jpg 14,80 €
10,20 € -30 %
Modrá mikina
Mikina modra 2011.JPG 11,00 €
7,90 € -30 %

Nákupný košík

Produktov v košíku: 0
Celková cena:
0,00 €
Objednávka